Handelsbetingelser for dette website:

Disse forretningsbetingelser gælder – medmindre andet er aftalt skriftligt – ved indgåelse af aftale om køb af ydelser og produkter fra Pernille Zawadzka, CVR-nr. 31694817, Marelundsvej 12, 4640 Faxe, pernillezawadzka.dk, kontakt@nondualitetipraksis.dk.

Afvikling, ændring og aflysning:

Pernille Zawadzka har ret til med 12 timers varsel at ændre tidspunktet for købte ydelser/sessioner. Ved 1:1 sessioner fastlægges et nyt tidspunkt dog efter aftale mellem parterne. Ændringer giver ikke ret til hel eller delvis tilbagebetaling af betalte beløb.

Pernille Zawadzka har ret til at aflyse købte ydelser/sessioner mod tilbagebetaling af den del af det betalte beløb, som dækker den/de aflyste ydelse(r)/session(er). Pernille Zawadzka kan vælge, men er ikke forpligtet til, at tilbyde at erstatte den/de aflyste ydelse(r)/session(er) med nye efter nærmere aftale. Siger du ja til et evt. tilbud om erstatningsydelser/-sessioner, har du ikke også ret til tilbagebetaling.

Du er selv ansvarlig for at møde eller ringe op eller logge på på de aftalte/meddelte tider, og for at du har en velfungerende telefon- og/eller internet forbindelse samt en aktiv e-mail konto med tilpassede spamfiltre. Du er selv ansvarlig for at oplyse dine til enhver tid aktuelle telefonnumre og e-mail adresser. Oplysningerne skal gives skriftligt på ovennævnte e-mail adresse.

Betaling og betalingsbetingelser:

Alle priser er i danske kroner (DKK) inkl. moms.

Ved kortbetaling er du selv ansvarlig for at give os besked, hvis du får nyt kort. Besked skal gives skriftligt på ovennævnte e-mail adresse.

Foredrag, forløb, retræter, online-forløb og andre kurser/workshops/uddannelser betales enten fuldt ud ved aftalens indgåelse eller i rater, alt efter hvad der vælges i betalingsvinduet. Uanset hvilken betalingsform som aftales, er aftalen/tilmeldingen endeligt bindende. Og du hæfter for det fulde beløb.

Forsinket eller udebleven betaling kan ikke anses for gyldig opsigelse/ophævelse af aftalen.

Ved forsinket/udebleven betaling tillægges morarente i henhold til Rentelovens regler.

Særligt i forhold til Årsforløbet “Fredsfacilitator”: Ved tilmelding betales et depositum på 4000 kr. Depositum tilbagebetales ikke. Den resterende del af kursusafgiften betales enten fuldt ud senest 1 måned før årsforløbets start eller i rater påbegyndt senest 1 måned før årsforløbets start.

Ansvarsbegrænsning:

Ethvert erstatningsansvar, som Pernille Zawadzka og ansatte måtte pådrage sig i relation til de købte ydelser og produkter er begrænset til direkte skade og tab. Pernille Zawadzka skal under ingen omstændigheder være ansvarlig for indirekte skade eller tab. Ansvarsfraskrivelsen for indirekte skade og tab gælder uanset arten af erstatningsansvar, og uanset om Pernille Zawadzka og/eller ansatte har handlet simpelt uagtsomt. Pernille Zawadzkas og /eller ansattes for direkte skade og tab er begrænset til 50 % af prisen på den ydelse eller det produkt, som erstatningsansvaret vedrører.

Rettigheder:

Pernille Zawadzka har alle rettigheder til leverede ydelser og produkter, hvad enten de er live, digitale eller trykte. Ved køb opnås alene en brugsret til det købte. Brugsretten er personlig. Det købte må kun anvendes til eget brug. Det købte skal behandles fortroligt og må ikke udleveres eller videregives til tredjemand.

Det købte må ikke anvendes til andre formål end det, hvortil det er købt, herunder må det købte særligt ikke anvendes kommercielt i direkte eller indirekte konkurrence med Pernille Zawadzkas virksomhed. Pernille Zawadzkas navne må ikke anvendes i reklame- eller referenceøjemed uden skriftlig tilladelse. Såfremt det købte eller Pernille Zawadzkas navne anvendes i strid med denne bestemmelse, er Pernille Zawadzka berettiget til en bod på 100.000 (hundrede tusinde) kr. pr. overtrædelse. Såfremt der er tale om en fortsættende overtrædelse beregnes en ny konventionalbod for hver påbegyndt måned.

Pernille Zawadzka er også berettiget til at få overtrædelsen stoppet ved fogedforbud uden sikkerhedsstillelse.

Fortrydelsesret for forbrugere:

Hvis du er forbruger, har du 14 dages fortrydelsesret, når du handler hos Pernille Zawadzka. Fortrydelsesretten gælder dog ikke levering af digitalt indhold, som ikke leveres på et fysisk medium, eller levering af plomberede lyd- og billedoptagelser eller computersoftware, som du har brudt plomberingen på. Ved køb af ydelser løber 14 dages fristen fra den dag, hvor aftalen blev indgået. Hvis du ønsker ydelsen leveret før fristens udløb, kan du give dit udtrykkelige, skriftlige, forudgående samtykke til, at leveringen begyndes, og at fortrydelsesfristen stopper, når ydelsen er fuldt leveret.

Har du givet dit samtykke til, at leveringen kan gå i gang, og ønsker du alligevel under leveringen at benytte din fortrydelsesret, skal du dog være opmærksom på, at vi vil opkræve rimelig betaling for den del af ydelsen, der allerede er leveret. Uanset om du har købt ydelser eller produkter, skal du indenfor de 14 dage give os udtrykkelig meddelelse om, at du ønsker at fortryde dit køb, på ovennævnte e-mail adresse. Du kan ikke fortryde ved blot at nægte deltagelse i/modtagelse af eller ved uden videre at returnerekøbte ydelser/produkter. Produkter skal returneres til os inden 14 dage, og du skal afholde de direkte udgifter i forbindelse med returneringen. Når vi har modtaget det returnerede produkt i ikke-forringet stand, refunderer vi uden unødig forsinkelse dit tilgodehavende.

Når der er mindre end 4 uger til afholdelse af workshops, opstart af forløb, retræter, cirkler mv frafalder de 14 dages fortrydelsesret.

Force majure:

I tilfælde af force majeure tages der forbehold for, at samtlige kurser helt eller delvist, uden varsel, kan flyttes fra fysisk afholdelse til afholdelse online. Afholdelse vil i videst muligt omfang ske indenfor de oprindeligt fastlagte tidsrammer.

For privatkunder medfører det ikke en særskilt fortrydelsesret, dvs. udover de 14 dage fra købstidspunktet i henhold til forbrugeraftaleloven.

Force majeure defineres her som krig, epidemier og pandemier, borgerkrig, oprør, offentlige restriktioner, import- eller eksportforbud, naturkatastrofer, herunder men ikke begrænset til jordskælv, stormflod, omfattende oversvømmelse, sky- pumpe samt udbredt arbejdskonflikt, brand eller lignende, som ikke burde eller kunne være forudset af Pernille Zawadzka på tidspunktet for salg af det pågældende kursus.

Reklamationsret for forbrugere:

Købelovens mangelsregler i forbrugerkøb, herunder den 24-måneders reklamationsfrist, finder anvendelse på køb af produkter. Den 24-måneders reklamationsfrist finder som udgangspunkt ikke anvendelse på køb af tjenesteydelser, så kontakt os med det samme, hvis du oplever problemer.

Klageadgang for forbrugere:

Er du forbruger, og vil du klage over dit køb, skal du rette henvendelse til Pernille Zawadzka på ovennævnte e-mail adresse. Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du indgive en klage til relevante nævn på området, såfremt betingelserne herfor er opfyldt.

Lovvalg og værneting:

Aftalen er undergivet dansk ret. Enhver uoverensstemmelse mellem parterne skal afgøres ved Retten i Næstved som første instans